Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

H ομηρική εποχή στην τράπεζα θεμάτων


Α.  ΕΠΙΛΟΓΗ

1. Η βουλή των γερόντων κατά την Ομηρική Εποχή:

α. δεν επηρέαζε καθόλου την άσκηση της βασιλικής εξουσίας.

β. αντικατέστησε τη βασιλική εξουσία.

γ. περιόρισε σταδιακά τη βασιλική εξουσία.

δ. αποδυναμώθηκε βαθμιαία από τη βασιλική εξουσία.


2. Δωριείς, κατά τον Πρώτο Ελληνικό Αποικισμό, εγκαταστάθηκαν:

α. σε νησιά του Αιγαίου και στη Νοτιοδυτική Μ. Ασία.

β. σε νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

γ. στην Ιταλική χερσόνησο.

δ. στον Εύξεινο Πόντο.


3. Στη Ρόδο κατά τον Πρώτο Ελληνικό Αποικισμό εγκαταστάθηκαν:

α. Ίωνες.

β. Δωριείς.

γ. Ίωνες και Δωριείς.

δ. Αιολείς.


4. Ελληνικά φύλα που μιλούσαν ιωνική διάλεκτο μετακινήθηκαν κατά τον Πρώτο

Αποικισμό:

α. στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στα απέναντι παράλια.

β. στη Σάμο, Χίο και στις απέναντι Μικρασιατικές ακτές.

γ. στη Μήλο, Κρήτη, Ρόδο, Κω και στις απέναντι Μικρασιατικές ακτές.

δ. στη Σικελία.


5. Κατά τον Πρώτο Ελληνικό Αποικισμό, Δωριείς μετακινήθηκαν :

α. στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στα απέναντι παράλια.

β. στον Εύξεινο Πόντο.

γ. στη Μήλο, Κρήτη, Ρόδο, Κω και στις απέναντι Μικρασιατικές Ακτές.

δ. στη νότια Ιταλία.


6. Η ελληνική αλφαβητική γραφή προέκυψε από :

α. το φοινικικό αλφάβητο.

β. τη Γραμμική Β΄ γραφή.

γ. τα ιερογλυφικά.

δ. το χαλκιδικό αλφάβητο.


7. Η αύξηση της δύναμης των ευγενών κατά την Ομηρική Εποχή οφείλεται:

α. στους συγγενικούς δεσμούς τους.

β. στις στρατιωτικές τους ικανότητες.

γ. στην κατοχή της γης και στην καταγωγή τους.

δ. στο σεβασμό που απολάμβαναν από το πλήθος.


8. Η Ομηρική Εποχή ονομάζεται επίσης:

α. Μυκηναϊκή Εποχή.

β. Ελληνιστική Εποχή.

γ. Χρυσούς αιών.

δ. Σκοτεινοί Χρόνοι.


9. Οικονομικά εξαρτώμενοι από διαφορετικούς "οίκους" της Ομηρικής Εποχής ήταν :

α. οι άριστοι.

β. το πλήθος.

γ. οι δημιουργοί.

δ. οι δούλοι. .


10. Ελληνικά φύλα, που μιλούσαν την αιολική διάλεκτο, μετακινήθηκαν κατά τον

Πρώτο Ελληνικό Αποικισμό:

α. στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στα απέναντι παράλια της Μ. Ασίας.

β. στη Σάμο, Χίο και τις απέναντι Μικρασιατικές ακτές.

γ. στη Μήλο, Κρήτη, Ρόδο, Κω και στις απέναντι Μικρασιατικές ακτές.

δ. στη Δυτική Μεσόγειο.Β.ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ

1. Οι δούλοι κατά την Ομηρική Εποχή αποτελούσαν περιουσιακό στοιχείο του

“οίκου”.

2. Η Ομηρική Εποχή έχει χαρακτηριστεί και ως Ελληνικός Μεσαίωνας.

3. Η τέχνη των Αρχαϊκών χρόνων ονομάστηκε συμβατικά από τους ερευνητές

γεωμετρική.

4. Ο βασιλιάς της Ομηρικής Εποχής για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων συγκαλούσε σε σύνοδο το πλήθος.

5. Ο βασιλιάς της Ομηρικής Εποχής είχε μόνο θρησκευτική και δικαστική εξουσία.

6. Κατά την Ομηρική Εποχή όλες οι παραγωγικές εργασίες συντελούνταν έξω από το

πλαίσιο του «οίκου».

7. Η Δωρική Εξάπολη, που συγκρότησαν δωρικά φύλα, είχε κέντρο τον ναό του Ποσειδώνα, στο ακρωτήριο της Μυκάλης

8. Ο ΄Ομηρος συνέθεσε αρχικά την Οδύσσεια και έπειτα την Ιλιάδα

9. Τα ελληνικά φύλα κατά τον Πρώτο Αποικισμό κατευθύνθηκαν στη Ν. Ιταλία.

10. Τα ελληνικά φύλα, που μετανάστευσαν στη Μ. Ασία κατά τον πρώτο αποικισμό, απέφυγαν να αναμειχθούν με γηγενείς πληθυσμούς.

11. Το ελληνικό αλφάβητο προέρχεται από το φοινικικό.

12. Η μόνη πηγή πληροφοριών για την Ομηρική Εποχή είναι τα ομηρικά έπη.

13. Οι Ίωνες της Μ. Ασίας κατά τους Oμηρικούς χρόνους συγκροτήθηκαν σε θρησκευτική ένωση, το Πανιώνιο.’

14. Οι δούλοι την Ομηρική Εποχή προέρχονταν από την πειρατεία και τον πόλεμο.

15. Η τέχνη της Ομηρικής Εποχής ονομάστηκε γεωμετρική.

16. Ο βασιλιάς της Ομηρικής Εποχής για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων συγκαλούσε σε σύνοδο το πλήθος.

17. Η πληθυσμιακή αύξηση προκάλεσε την οικονομική ευημερία των ομηρικών κοινοτήτων στα τέλη του 9 ου αι. π.Χ.

18. Τα πρώτα κράτη που συγκροτήθηκαν κατά την Ομηρική Εποχή στην Ελλάδα ήταν φυλετικά.

19. Kατά τον Πρώτο Αποικισμό τα ελληνικά φύλα μετακινήθηκαν στον Εύξεινο

Πόντο.

20. Τα ελληνικά φύλα κατά τον Πρώτο Αποικισμό κατευθύνθηκαν στη Μ. Ασία.

21. Κύριες πηγές πληροφόρησης για την Ομηρική Εποχή είναι τα ομηρικά έπη και τα αρχαιολογικά ευρήματα.

22. ΄Ιωνες που μετανάστευσαν στη Μ. Ασία, συγκρότησαν θρησκευτική ένωση με κέντρο το ιερό του Απόλλωνα στο Τριόπιο ακρωτήριο της Κνίδου.

23. Οι ανταλλαγές κατά την Ομηρική Εποχή γίνονταν με νομίσματα.

24. Ελληνικά φύλα που μιλούσαν την αιολική διάλεκτο συγκρότησαν θρησκευτική ένωση, το Πανιώνιο, στο ακρωτήριο της Μυκάλης.

25. Κατά την Ομηρική Εποχή η Αθήνα ξεπέρασε την κρίση με την ανάπτυξη της βιοτεχνίας και του εμπορίου.

26. Στη Ρόδο εγκαταστάθηκαν στη διάρκεια του Πρώτου Ελληνικού Αποικισμού ιωνικά φύλα.

Γ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1. Να αναφέρετε τους οικονομικούς λόγους που οδήγησαν σε κρίση τις ομηρικές κοινότητες στα τέλη του 9ου π. Χ. αι.

2. Ποιες λύσεις δόθηκαν για να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση του Ομηρικού Κόσμου; Να αναφέρετε χαρακτηριστικές περιπτώσεις πόλεων-κρατών που εφάρμοσαν κάποια από τις προαναφερθείσες λύσεις.

3. Πώς επηρέασε η κρίση του Ομηρικού Κόσμου, στα τέλη του 9ου αι. π. Χ., τον ρόλο του βασιλιά και των ευγενών;

4. Ποια είναι τα σημαντικότερα επιτεύγματα του πολιτισμού της Ομηρικής Εποχής στον χώρο των γραμμάτων ;

5. Ποιος ήταν ο ρόλος του βασιλιά στην Ομηρική Εποχή και από ποια όργανα περιορίζονταν οι εξουσίες του;

6. Πώς δημιουργήθηκαν τα ομηρικά έπη και ποιο ήταν το περιεχόμενό τους; Πώς ήταν οικονομικά οργανωμένος ένας «οίκος» την Ομηρική Εποχή;

7. Ποιος ήταν ο ρόλος του πλήθους, των δημιουργών και των δούλων στο πλαίσιο λειτουργίας του ομηρικού «οίκου»;

8. Να αναφέρετε τους οικονομικούς λόγους που οδήγησαν στην κρίση τις ομηρικές κοινότητες στα τέλη του 9 ου αι. π.Χ.

9. Πώς ήταν οικονομικά οργανωμένος ένας «οίκος» την Ομηρική Εποχή;

10. Πώς δημιουργήθηκαν τα ομηρικά έπη και ποιο ήταν το περιεχόμενό τους;

11. Ποια είναι τα βασικά γνωρίσματα στη θρησκεία και στην τέχνη της Ομηρικής Εποχής;


Δ. ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

Να εξηγήσετε τους παρακάτω ιστορικούς όρους:

Πρώτος Ελληνικός Αποικισμός -γεωμετρική τέχνη- Πανιώνιο- αλφαβητική γραφή -ραψωδοί- βουλή γερόντων- (ομηρικών κοινωνιών-) βασιλεύς (ομηρικών κοινωνιών)- Ομηρική Εποχή δημιουργοί -Ελληνικός Μεσαίωνας ή Σκοτεινοί Χρόνοι

[ Τράπεζα θεμάτων 27 Οκτωβρίου 2014]  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου